Julkaistu

Äänihenkilöstösanastoa

taisinpa keksiä ylle otsikoksi uudissanan?

Lähde:
Matti Ruippo: Bändikamat Verkkoversio vuoden 1999 painoksesta
http://ruippo.fi/mustek/bandikamat/page2/page2.html

Sanasto

acoustics akustiikka
ambience tilan tuntu
amplifier vahvistin
analog analoginen (yhdenmukainen); analoginen, jatkuva signaali välitetään jännitevaihteluina. Analogista signaalia tuottavat ja/tai käsittelevät mm. mikrofoni, magnetofoni, levysoitin ja vahvistin, kaiutin muuttaa analogisen signaalin kuultavaksi ääneksi. Vrt. digital/digitaalinen.
attack saundin tai sävelen nousuaika, syttyminen, aluke
aux lyhenne sanasta auxiliary, ylimääräinen. Useissa kotistereoissa on linjatasoinen tuloliitäntä AUX, jolla saadaan kuuluviin jokin muu äänilähde kuin normaaleiksi katsotut radio, levysoitin, nauhuri tai CD-soitin. Äänimiksereissä AUX tarkoittaa signaalin haaroittamista (Aux Send) kunkin tulokanavan keskivaiheilta. AUX-lähtöjä käytetään kaiutukseen ja monitorointiin. Katso ”Aux (Apulähtö)” sivulla 29.
balanced symmetrinen kytkentä, jonka etuna on häiriöttömyys, käytetään mm. mikrofoneissa. Vastaavasti liittimiä voidaan kutsua balansoiduiksi tai symmetrisiksi. Kytkentäkuvia sivulla 22.
band, bandwidth kaista, kaistanleveys. Esimerkiksi taajuuskaista, johon äänenvärisäädin vaikuttaa.
bass basso, bassoalue (n. 20-200 Hz)
boom puomi (vaakasuora mikrofoniteline)
boost korostus (eri taajuusalueita korjattaessa)
bus väylä, useille kanaville yhteinen äänilinja; sama kuin GROUP. Katso ”Subgroup” sivulla 32.
bypass ohituskytkin
channel kanava, esimerkiksi äänipöydän kanava
chorus efekti, joka viivepiirien avulla moninkertaistaa äänen. Katso ”Chorus” sivulla 40.
clipping jännitehuippujen leikkautuminen yliohjauksella, särö
compander kompanderi; laite, joka kaventaa dynamiikkaa äänityksessä ja levittää sen toistossa alkuperäisen kaltaiseksi – eräänlainen kompressorin ja ekspanderin yhdistelmä. Kompanderia käytetään kohinanvaimennuksessa ja langattomien mikrofonien lähettimien ja vastaanottimien välisessä liikenteessä.
console äänipöytä
crossover jakosuodin, jolla äänimateriaali jaetaan eri kaiutinelementeille
crossover
frequency
jakotaajuus
cue viite- tai ennakkokuuntelu; 1) ks. foldback 2) nauhankuuntelu esimerkiksi pikakelauksessa. Perinteisessä nauhurissa toistopää koskettaa kelauksen aikana nauhaa ja antaa tietoa siitä, missä kohtaa nauhaa ollaan menossa (”oravakelaus”).
cut vaimennus
depth syvyys; esimerkiksi huojunnan voimakkuus
dB desibeli. ”Desibeli, äänenvoima” sivulla 53.
defeat esto; jonkin toiminnon poiskytkeminen
DI lyhenne sanoista Direct Injection, joilla tarkoitetaan sähkösoittimen liittämistä suoraan äänipöydän mikrofoniliitäntään soittimen ja vahvistimen väliin kytkettävän sovittimen avulla (DI-BOX). Katso ”DI-box” sivulla 36.
digital digitaalinen, numeerinen; signaalin kuvaaminen numeerisesti, perättäisten näytearvojen avulla, menetelmää käytetään CD-soittimissa, DAT-nauhureissa ja tietokoneissa. Vrt. analog/analoginen.
DIN-liitin (Deutches Institut für Normung) pyöreä moninapainen (ja vanhanaikainen) audioliitin. Katso ”Kuva 7. Viisinapainen DIN-pistoke” sivulla 20.
distortion särö; nauhurin, vahvistimen tai kaiuttimen yliohjautuminen ja siitä johtuva äänen vääristymä – ääni menee ”ruvelle” tai ”kuralle”. Kitaristit käyttävät säröä efektinä (overdrive, fuzz).
echo kaiku, äänen heijastuminen; jälkikaiunta, joka koostuu erillisistä, toisistaan erottuvista viiveistä. Useissa äänipöydissä sana ECHO tarkoittaa kaikkea kaiutusta, kaikutyypistä riippumatta. Katso ”Kaiku- ja viivelaitteet” sivulla 39.
editing tallenteen muokkaus esityskuntoon esimerkiksi miksaamalla ja leikkaamalla
equalizer taajuuskorjain

 • ”Graafinen korjain” sivulla 43.
 • ”Parametriset korjaimet” sivulla 43.
fader liuku‚ ”häivytin”, mikserissä kanavan lähtösignaalin tason säädin. Liukuja (eli liukupotentiometrejä) käytetään myös korjaimissa, syntetisoijissa jne.
feedback akustinen kierto tai sähköinen takaisinkytkentä. Katso ”Feedback” sivulla 16.
filter suodin
foldback (FB) takaisin kääntö, monitorointiin varattu AUX-lähtö. Monitoroinnin avulla esiintyjä tarkkailee omaa soittoaan tai lauluaan.
footswitch jalkakytkin (lyhennys: F/S), jolla kytketään yleensä kitaravahvistimessa esimerkiksi chorus tai kaiku päälle tai vaihdetaan normaalilta kanavalta särökanavalle
frequency taajuus. Katso ”Ihmisen kuuloalue” sivulla 45.
gain vahvistus (oik. lisäys)

 • pre-gain säätää etuvahvistinta
 • post-gain säätää päätevahvistinta

”Gain – mikserin tärkein säädin” sivulla 28.

ground lift maaerotus; vahvistimen tai DI-boxin toiminto, jolla äänilinjan maakontakti katkaistaan häiriön poistamiseksi
headphones kuulokkeet
headroom tehoreservi, se toimintavara audiolaitteen nimellisen toimintatason yläpuolella, jossa ei vielä aiheudu säröä ja ylikuormittumista
Hertz taajuuden yksikkö, värähdysten lukumäärä sekunnissa (cycles per second, cps)
impedance piirin vastus vaihtovirtasignaalille, mitataan ohmeina
hi-pass filter ylipäästösuodin, suodattaa pois matalia taajuuksia (bassoa)
input sisäänmeno, tulo, tuloliitäntä. Voi olla korkea- tai matalaimpedanssinen, mikrofoni- tai linjatasoinen sekä symmetrinen tai epäsymmetrinen.
insert insertti, väliinkytkentä; kanavan koko signaali johdetaan johonkin ulkopuoliseen laitteeseen muokkausta varten ja palautetaan sitten takaisin. Käytetään esimerkiksi kompressointiin.
jack jakki, naaraspuolinen audioliitin
knob nuppi
LED Light Emitting Diode eli valo- tai hohtodiodi; pieni merkkivalo
level taso (signaalivoimakkuus)
line linja
line-level signal injatasoinen signaali. Yksi kolmesta yleisimmästä signaalista, muut ovat mikrofoni/instrumenttitasoinen ja kaiutintasoinen. Linjatasoinen signaali on esimerkiksi mikserin tai nauhurin syöttämä signaali vahvistimelle.
line out linjatasoisen signaalin ulostulo. Vahvistimen LINE OUT -liitäntää voidaan käyttää DI-boxin sijasta, kun viedään basson tai kitaran signaali mikserille.
lift korostus
low-pass filter alipäästösuodin, joka suodattaa pois korkeita taajuuksia (diskanttia)
master tärkein tai määräävä. Esimerkiksi MASTER FADER on liukusäädin, joka määrää koko äänipöydän stereoannon voimakkuuden.
microphone mikrofoni, joita on useita tyyppejä:
 • condenser microphone
kondensaattorimikrofoni
 • dynamic microphone
dynaaminen mikrofoni
 • ribbon microphone
nauhamikrofoni
 • contact microphone
runkoäänimikrofoni
 • lavalier microphone
pieni ”solmiomikrofoni”
 • Pressure Zone Microphone (PZM)
levymikrofoni, jonka kehitti Crown
 • shotgun microphone
suuntamikrofoni (haulikkom.)
MIDI Musical Instrument Digital Interface soitinten numeerisessa liittämisessä käytetty tiedonsiirtoprotokolla. MIDI-kielen välityksellä syntetisoijat välittävät toisilleen ja tietokoneelle nuotti- ym. tietoa.
midrange keskiäänialue (noin 300 Hz-7 kHz)
monitor monitori, tarkkailu; säätö tai laite, joka liittyy ainoastaan tarkkailuun – signaali ei välity yleisölle, esimerkiksi tarkkailukaiutin ja -vahvistin
mute mykistys (mm. kanavan sulkeminen)
multitrack moniraita
notch filter ”piikkisuodin”, joka vaikuttaa vain hyvin kapeaan alueeseen. Käytetään mm. akustisen kierron (feedback) estämiseen.
output ulostulo, lähtö, lähtöliitäntä
overload ylikuormitus, joka syntyy yritettäessä syöttää laitteelle tai ottaa laitteelta enemmän virtaa, kuin se pystyy vastaanottamaan tai toimittamaan
PA Public Address, laulukamojen isompi versio, jossa kaikkien soittimien äänisignaalit ajetaan äänipöydän kautta.
pad yksinkertainen vastuspiiri, joka vaimentaa signaalitasoa tietyn määrän
pan panorointi eli signaalin jako sähköisesti vasemman ja oikean kanavan kesken. Tätä toimintoa hoitaa PANPOT (panoramic potentiometer)
patch kytkeminen, laitteiden liittäminen toisiinsa, ristiinkytkentä. PATCHING = kytkentä.
patchbay kytkentätaulu
patchcord kytkentäjohto
peak korostus (korjaimessa), huippu
peak level huipputaso (maksimi). Peak-mittarin avulla voi seurata nopeitakin tasonmuutoksia.
peak limiter huippuarvon rajoitin
PFL Pre Fader Listen, kytkin, jolla mikserin kanava voidaan asettaa tarkkailua varten (kuuloke)kuunteluun; tämän kytkimen avulla tarkastetaan kanavan ääni, ennen kuin varsinainen kanavaliuku avataan
playback äänitteen toisto (kaiuttimilla tai kuulokkeilla)
plug plugi, urospuolinen audioliitin
power voima, virtakytkin; kytkin, josta laite käynnistetään
pre-amp esivahvistin
rate (esimerkiksi choruksen tai modulaation) nopeus
RCA Radio Corporation of American kehittämä kaksinapainen liitin. Katso ”Kuva 6. RCA-pistokkeita” sivulla 20.
record äänitys, tallenne, äänilevy
reset alkutila-asetus; uudelleenkäynnistys ja muistin tyhjennys
response vaste; esimerkiksi frequency response
return (äänisignaalin) paluuliitäntä tai sitä vastaava säätö; Echo Return = kaiun kokonaismäärän säätö
reverb REVERBERATION, jälkikaiunta, joka on luonteeltaan yhtenäinen ja jossa ei erotu erillisiä viiveiskuja.
(W)RMS Root-Mean-Square, tehollisarvo. Tällä arvolla yleensä tarkoitetaan tehoa, jonka vahvistin jatkuvasti kykenee antamaan tai kaiuttimen jatkuvaa tehonsietokykyä.
send (äänisignaalin) lähtöliitäntä tai sitä vastaava säätö
slope suotimen vaikutusalueen leveys; ilmaistaan Q-arvona (QUALITY), käytetään parametrisessä korjaimessa. ”Parametriset korjaimet” sivulla 43
solo äänipöydän kuuntelukytkin, jonka avulla voidaan tarkkailla jotain erillislohkoa samalla, kun pääkuuntelu joko mykistyy tai hiljenee. Solo-kytkentä voi olla joko PFL (Pre-Fade Listen) tai AFL (After-Fade Listen) sen mukaan, kytkeytyykö kuuntelu ennen vai jälkeen kanavasäätimen. Solo voi olla myös SIP (Solo-In-Place), jolloin se kytkeytyy panorointisäätimen jälkeen ja kuulokuva on siis oikeassa paikassa stereokannalla.Solo voi lisäksi olla tuhoava (Destructive Solo, Real Solo) tai ei-tuhoava (Non-Destructive Solo). Ei-tuhoava soolopainike vaikuttaa ainoastaan kuunteluun eikä estä esimerkiksi moniraitanauhoitusta kanavien tai alaryhmien lähdöistä. Tuhoava soolopainike ei vaikuta lainkaan siihen kanavaan, josta sitä painetaan, vaan sen sijaan sulkee kaikki muut kanavat aktivoimalla niiden MUTE-kytkimet. Koska tällainen toiminto on vaarallinen moniraitanauhoituksen aikana, sen toiminto on usein nauhoitustilassa estetty. Tuhoava soolo onkin tarkoitettu käytettäväksi apuvälineenä miksauksessa.Mikäli mikserissä ei ole kanavakohtaisia mittareita signaalin tarkkailua varten, saatetaan kanavakohtaisella Solo-kytkimellä osoittaa signaalivoimakkuus luettavaksi kaikille kanaville yhteisestä mittarista. Tällöin Solo ei vaikuta kuunteluun tai äänitykseen millään tavalla.
speaker kaiutin
standby kytkin, joka katkaisee uloslähtevän signaalin, vaikka laite on päällä
switch kytkin
tone äänenväri
treble diskantti; korkeat äänet tai niihin liittyvä säätö
tweeter diskanttikaiutinelementti
unbalanced epäsymmetrinen kytkentä, käytetään esimerkiksi instrumenttijohdoissa
VU Volume Units eli ”voimakkuusyksiköt” tasomittari ja/tai sen yksikkö. VU-mittari on toiminnaltaan peak-mittaria hitaampi, mutta se toisaalta ilmaisee paremmin voimavaihtelun keskiarvoja.
windshield tuulisuojus
woofer bassokaiutinelementti
XLR Extra Large Receptacle, kolminapainen pyöreä audioliitin, jonka toi markkinoille ensimmäisenä ITT-Cannon
Print Friendly, PDF & Email